Our Family Shredded Cheese, Part Skim, Mozzarella 8 Oz